Fundacja Interregion Opoczno

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

foto

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
realizowanego w Podprogramie 2016

 

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Osoby objęte pomocą mogą skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 Pomoc przysługuje osobom w najtrudniejszej sytuacji , spełniającym przesłanki wskazane w art. 7 ustawy o pomocy społecznej ( wsparcie z  powodu między innymi: …” ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych, ochrony macierzyństwa, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski ,żywiołowej..”), których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj. 951,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771,00 zł dla osoby w rodzinie.

 Formą pomocy jest  tzw. paczka żywnościowa , na którą składają się produkty z różnych grup : węglowodanowej, białkowej, mięsnej , warzywno- owocowej. To 14 produktów wśród których są:

- makaron,

- mleko,

- szynka drobiowa,

- groszek z marchewką,

- ryż ,

- herbatniki,

- fasola,

- koncentrat pomidorowy,

- powidła śliwkowe,

- gulasz wieprzowy,

- olej rzepakowy,

- cukier,

- filet z makreli w oleju.

Kwalifikacja do Programu następuje  na podstawie skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej - przygotowanego przez  pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społeczne właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, lub w przypadku osób bezdomnych kwalifikacji dokonuje OPL na podstawie oświadczenia osoby bezdomnej.

 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE W RAMACH POPŻ 2014 – 2020
PODPROGRAM 2016

W związku z udziałem naszej OPL w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2016 realizujemy Działania Towarzyszące.

Są to cyklicznie działania edukacyjne oferowane wszystkim odbiorcom pomocy żywnościowej, które mają na celu włączenie społeczne osób zagrożonych ubóstwem.

Do udziału w Działaniach Towarzyszących ma prawo każda osoba, która została zakwalifikowana do uczestnictwa w POPŻ Podprogram 2016.

Tematyka Działań Towarzyszących obejmuje:

  • DIETETYKĘ Z ELEMENTAMI NIEMARNOWANIA ŻYWNOŚCI
  • EDUKACJĘ EKONOMICZNĄ
  • WARSZTATY KULINARNE

Działania będą realizowane od września 2016 roku do czerwca 2017 roku.

Top