Fundacja Interregion Opoczno

FUNDACJA → WIEDZA

CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ „Zielone Światło” 

Ustawa o zatrudnieniu socjalnym, która weszła wżycie w 2003 r., umożliwiła powstawanie Centrów Integracji Społecznej (CIS-ów). Dziś jest ich w Polsce kilkadziesiąt. Centra są bardzo ważnym elementem polityki rynku pracy, pierwszym etapem na drodze osób wykluczonych do zawodowej i społecznej aktywności, choć ich prowadzenie nie jest ani łatwe, ani tanie. Niełatwe, bo uczestnikami CIS-ów są osoby, które nie są wstanie z różnych względów funkcjonować na otwartym rynku pracy: długotrwale bezrobotne, bezdomne, niepełnosprawne, z grup uzależnień, po wypadkach i uchodźcy.

Najczęściej nie potrafią one działać w zespole, nie mają poczucia odpowiedzialności za swoje działania i przejawiają bardzo niską samoocenę. Drogie, bo CIS nie jest – w przeciwieństwie do spółdzielni socjalnej i innych podmiotów gospodarczych – przedsięwzięciem ekonomicznym i bez dużych dotacji państwowych się nie utrzyma. Jak szacuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, roczny koszt utrzymania CIS-u waha się od 100 do 500 tys. zł . Z badań przeprowadzonych przez ISP PAN wynika, że koszty te mogą być znacznie większe.

CIS „Zielone Światło” w Opocznie powstał dzięki ogromnemu zaangażowaniu Zarządu Fundacji INTERREGION i wytrwałości Pani Ewy Kądzieli. W ramach zawartego porozumienia w dniu 5 sierpnia 2009 roku w Opocznie pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy (PUP) w Opocznie, Ośrodkiem Pomocy Społecznej ( OPS ) w Opocznie, oraz Fundacją „Interregion” - Centrum Integracji Społecznej „Zielone Światło” został ustalony zakres kompetencji i obowiązków jakie spoczywają na tych instytucjach w ramach trójporozumienia. Źródło finansowania bieżącej działalności CIS -u pochodzi ze środków Funduszu Pracy, uregulowane umową pomiędzy Fundacją„ INTERREGION”, a Starostą Powiatu Opoczyńskiego.

CIS „Zielone Światło” w Opocznie jest przede wszystkim przedsięwzięciem edukacyjnym, w którym osoby wykluczone z powodu długotrwałego bezrobocia, uczestnicząc w różnego rodzaju kursach, warsztatach i spotkaniach integracyjnych, uczą się zachowań społecznych i ekonomicznych, przygotowując się do pracy na otwartym rynku. CIS oferuje także swoim uczestnikom rozwiązywanie problemów osobistych i rodzinnych w grupach wsparcia i samopomocy. Zatrudnienie socjalne jakim objęci są uczestnicy nie jest pracą zarobkową, ale aktywnością, dzięki której osoba wykluczona zdobywa umiejętności zawodowe, odzyskuje godność i wiarę w siebie. Chodzi także o to, by absolwent CIS-u, rozpoczynający długi, i trudny proces powrotu na otwarty rynek pracy, po ukończeniu rocznego programu społecznej i zawodowej adaptacji nie znalazł się w takiej samej sytuacji, jak przed przystąpieniem do CIS-u, czyli bez pracy. Z punktu widzenia PUP skutecznie działające CIS może przynieść tylko korzyści, bowiem zagwarantują, że nawet jeśli absolwent centrum nadal będzie klientem urzędu, to nie będzie to już ten sam klient co przed rokiem. 

CIS „Zielone Światło” w Opocznie naturalnym sprzymierzeńcem z jednej strony OPS w Opocznie, ponieważ zajmują się jej podopiecznymi, a jednym z podstawowych celów pomocy społecznej są nie tylko funkcje opiekuńcze, ale także pomoc w usamodzielnieniu się i reintegracji ze środowiskiem, zaś z drugiej – sprzymierzeńcem PUP w Opocznie, ponieważ przygotowują ich najtrudniejszych klientów do funkcjonowania na rynku pracy. CIS ma możliwość do dofinansowania kosztów utworzenia jednostki oraz bieżącej działalności – dzięki temu może zapewnić swoim uczestnikom świadczenia integracyjne oraz atrakcyjne programy kursów i szkoleń zawodowych. Pomiędzy uczestnikiem zajęć a CIS-em nie ma stosunku pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy, a więc świadczenie integracyjne nie jest wynagrodzeniem z tytułu umowy o pracę. 

Praktyka pokazuje, że choć nasze Centrum Integracji Społecznej „Zielone Światło” borykają się z kłopotami finansowymi i obejmują swoją pracą „gorszych bezrobotnych”, to nasza praca przynosi wymierne efekty – część uczestników usamodzielnia się i próbuje na nowo odnaleźć się w społeczeństwie. Bardzo dobrze jest też odbierana przez mieszkańców nasza działalność w formie prac porządkowych na terenie miasta Opoczno. Prowadząca CIS Pani Ewa Kądziela przyznaje że ” Jednym z warunków, aby Opoczyński CIS nadal działał sprawnie i efektywnie, jest bliska współpraca z OPS i PUP w Opocznie, i przede wszystkim z jednostkami samorządu lokalnego oraz lokalnym biznesem”. Dziś trudno jest sobie wyobrazić skuteczną pomoc w integracji społecznej i w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu na terenie gminy Opoczna bez działalności Centrum Integracji Społecznej „ Zielone Światło”.

Top